Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu to uczelnia w pełni europejska, otwarta na współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Obecnie jest ich już 24 i przybywają kolejne. Uczelnia rozszerza współpracę międzyna­rodową, aby docelowo każdy student przynajmniej jeden semestr nauki zrealizował w uczelni partnerskiej za granicą.

Wszelkich informacji udziela Ewa Świadkowska e.swiadkowska@pwsz.kalisz.pl  Biuro Współpracy z Zagranicą, p.27, Nowy Świat 4, tel. 627679566.

Konstruowanie międzynarodowej ścieżki studiów umożliwia Europej­ski System Transferu Punktów, w skrócie zwany ECTS, a obcojęzyczne programy studiów i specjalistyczne lektoraty przygotowują do podjęcia nauki za granicą.


Program Erasmus+

Program Erasmus+ adresowany jest do studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych z 35 krajów europejskich. Umożliwia przede wszystkim studentom odbywanie części studiów i praktyk zawodowych w uczelniach partnerskich, łącznie od 2 do 12 miesięcy.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu otrzymują stypendium w wysokości od 300 do 600 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się udają.

Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu za granicę zarówno w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jak i w celach szkoleniowych.

Udział uczelni w programie Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy:

– do zagranicznych uczleni partnerskich (z którymi kaliska PWSZ ma podpisane umowy inter-instytucjonalne) w celu realizacji części studiów (od 3-12 miesięcy)

– na praktykę ( od 2-12 miesiecy) do zagranicznych instytucji w celu realizacji praktyk/staży (w tym staży absolwenckich)

O stypendium ubiegać się mogą osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są studentami co najmniej 2 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
  • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywają na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będą przebywały na urlopie dziekańskim,
  • wypełniły i złożyły w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe wymagane      dokumenty (w przypadku studentów ubiegających się o dodatkowe dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące oraz wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach Erasmus+/LLP Erasmus.

Aby ubiegać się o wyjazd należy złożyć formularz zgłoszeniowy w terminach:

– do 30 kwietnia 2016 roku (na wyjazdy w roku akademickim 2016/2017)

– do 30 października 2016 roku (w przypadku posiadania wolnych miejsc na wyjazdy)

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji studentów:

  • udokumentowana znajomość języka obcego, umożliwiająca odbywanie studiów lub praktyk za granicą;
  • średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów.

Więcej na http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/international-relations-office/erasmus